Prima / Noutăţi / ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
13.12.2013      

ANUNŢ

 cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei" 

12.12.2013      

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:

Şef Direcţia managementul resurselor de apă - 1 unitate, 

Specialist principal în Serviciul relaţii cu publicul - 1 unitate,

Specialist în Direcţia hidroamelioraţie monitorizare şi supraveghere – 1 unitate.

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este 27.12.2013.

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

la fucția publică vacantă de: Şef Direcţia managementul resurselor de apă - 1 unitate,

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, bir.510

2. Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

1.  Coordonarea activităţii direcţiei în procesul de elaborare şi promovare a politicii de stat şi legislaţiei în domeniul gestionării apelor şi a construcţiilor hidrotehnice.

2. Coordonarea procesului de dezvoltare a domeniului de gestionare a apelor și a construcțiilor hidrotehnice.

3. Coordonarea exercitării controlului departamental în vederea aplicării legislației și actelor normative referitoare la gestionarea apelor și a construcțiilor hidrotehnice.

4. Asigurarea ținerii Cadastrului de stat al apelor.

5. Coordonarea procesului de elaborare a hărților digitale ale distrinctelor bazinelor hidrografice.

6. Coordonarea colaborării transfrontaliere, spre avantajul reciproc, cu Romania și Ucraina, în cadrul bazinelor hidrografice ale Prutului, Dunării, Nistrului în bazinul Mării Negre, avînd în vedere îmbunătățirea condițiilor de gestionare a apelor și construcțiilor hidrotehnice din aceste bazine, eliminarea consecințelor accidentelor pe râuri, luarea măsurilor privind protecția localităților amplasate în această zonă împotriva inundațiilor.  

 

 

 

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă.
Experienţă profesională: preferabil experienţă cel puţin 2 ani în domeniu relevant pentru această funcţie.

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Şef Direcţia managmentul resurselor de apă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar;
- Certificatul medical, 
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoana responsabilă:
- Balan Dorina,
specialist principal SRU  Telefon de contact: 280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

la fucția publică vacantă de: Specialist principal în serviciul relații cu publicul - 1 unitate,

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, bir.510

2. Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

1. Asigurarea transparenţei în activitatea autorităţii, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate în conformitate cu priorităţile strategice naţionale.

2. Colectarea şi evidenţa declaraţiilor pe venituri şi proprietate al efuncţionarilor publici din agenţie.

3. Completarea carnetelor de muncă, a dosarelor personale al angajaţilor.

4. Elaborarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de comunicare.

5. Asigurarea actualizării paginii web oficiale a agenţiei.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă.
Experienţă profesională: preferabil experienţă cel puţin 1 an în domeniu relevant pentru această funcţie.

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Specialist principal în serviciul relaţii cu publicul poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar;
- Certificatul medical, 
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoana responsabilă:
- Balan Dorina,
specialist principal SRU  Telefon de contact: 280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

la fucția publică vacantă de:

Specialist în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere - 1 unitate,

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, bir.510

2. Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

1. Supravegherea activităţii financiare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi asigurarea respectării standardelor în domeniu.

2. Elaborarea cerinţelor informative pentru raportul financiar anual al asociaţiilor de apă pentru irigaţii.

3. Participarea la elaborarea bazei de date a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

4. Verificarea şi aprobarea rapoartelor financiare anuale ale asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

5. Executarea inspecţiei registrelor Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii şi pregătirea, în cazul necesar a propunerilor privind executarea auditului acestora.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă.
Experienţă profesională: preferabil experienţă cel puţin 1 an în domeniu relevant pentru această funcţie.

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Specialist în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar;
- Certificatul medical, 
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoana responsabilă:
- Balan Dorina,
specialist principal SRU  Telefon de contact: 280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante scoase la concurs din cadrul aparatului central al Agenţiei "Apele Moldovei"

●    Constituţia Republicii Moldova

●    Acte normative în domeniul serviciului public

-         Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-         Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-         Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-         Hotărîrii de Guvern nr. 1056 din 15 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale Agenţiei „Apele Moldovei"

 

●       Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-         Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-         Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-         Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

 

●       Acte normative în domeniul de specialitate

-        Codul funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25 decembrie 1991

-        Codul apelor, nr 1532-XII din 22 iunie 1993

-        Legea nr.446-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la modificările la Codul apelor

-        Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

 

Tel

(+373 22)28-07-00/ (+373 22)28-07-52   

Fax

(+373 22) 280 822 

Email :

 agentia_am@apele.gov.md

 


formular_de_participare_la_concurs.doc

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016229        Creat de BRAND.MD      sus sus