Prima / Noutăţi / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
16.12.2015      

 

 APROB:

Arcadii CALARAŞ

_________________

Director al

Agenţiei "Apele Moldovei"

"____"______________2015

 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul

Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"

 

15.12.2015

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:

 

-  Specialist superior, direcţia alimentare cu apă şi canalizare (perioadă determinată)

-  Specialist principal în secţia cadastru

-  Specialist superior în secţia cadastru

-  Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă

-  Specialist în secţia resurse umane

 

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este

04 ianuarie  2015, ora 16.00 

 

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

1.      Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, et. 5.

 

Specialist principal în secţia cadastru - 1 unitate

 

             Sarcini de bază:  

1.Gestionează procesul de colectare a informaţiei.

2.Perfecţionează modul de administrare a cadastrului.

3.Analizează şi perfecţionează Sistemul Informaţional "Cadastrul de Stat al Apelor".

4.Organizează instruiri în domeniul gestionării Cadastrului cu responsabilii de cadastru din teritoriu.

5.Colaborează cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în vederea identificării şi delimitării terenului fondului apelor. 

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului şi organizarea teritoriului.

Experienţă profesională:

-          1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

  Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

Specialist superior în secţia cadastru - 1 unitate

 

Sarcini de bază:  

1.Crearea bazei de date privind cadastrul de stat al apelor.

2.Monitorizează şi verifică corectitudinea înscrierilor în cadastru.

3.Elaborarea informaţiei cadastrale.

4.Acordarea asistenţei consultative informaţională şi tehnică instituţiilor subordonate.

5.Ţinerea Registrului construcţiilor hidrotehnice. 

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului şi organizarea teritoriului.

 

Experienţă profesională:

-          6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

  Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

Specialist în secţia resurse umane - 1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.      Colectarea informaţiilor privind  declaraţiile de interese personale a funcţionarilor publici din cadrul aparatului central.

2.      Efectuarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal.

3.      Acumularea, analizarea şi generalizarea informaţiei cu privire la personal.

4.      Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secţiei.

 

            Atribuţiile de serviciu:

1.      Colectarea informaţiilor privind  declaraţiile de interese personale a funcţionarilor publici din cadrul aparatului central.

-       raspunde de colectarea declaraţiilor de interese personale a funcţionarilor publici şi prezentarea lor în termen Comisie Naţionale de Integritate

2.      Efectuarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal.

-       Ţine evidenţa păstrării dosarelor încheiate în termen de păstrare permanent şi de lungă durată

3.      Acumularea, analizarea şi generalizarea informaţiei cu privire la personal.

-       Evidenţa dosarelor personale ale funcţionarilor publici care şi-au încetat raporturile de serviciu şi necesită transmise în arhivă;

4.      Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secţiei.

-          Pregăteşte materialele ce ţin de activitatea secţiei pentru a fi predate în arhiva agenţiei;

 

Cerinţe specifice minime:

Abilităţi: avansate de comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Studii:  superioare, de licenţă în domeniul ştiinţei ale comunicării/jurnalism/relaţii cu publicul, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul dat de activitate.

 

Experienţă profesională: abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2400 lei

 

Specialist principal în secţia economie, finanţe şi evidenţă contabilă - 1 unitate 

 

a) Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

b) Sarcinile de bază:

1.Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor bancare, legate de circulaţia mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale.

2.Asigurarea înregistrarii şi evidenţa  contractelor de achiziţii.

3.Efectuarea oportună corectă şi veridică a notelor de contabilitate.

4.Prelucrarea datelor în sistemul  informational de evidenţă contabilă bazat pe programul 1C.

5.Evidenţa şi monitorizarea executării corespondenţei de intrare în direcţie ce ţine de domeniul său de activitate.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanaţe/contabilitate şi audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

Specialist superior, direcţia alimentare cu apă şi canalizare (perioadă  determinată)

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la organizarea şi coordonarea implementării programelor şi planurilor în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare în Republica Moldova în limitele competenţei sale şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, Regulamentul Agenţiei ,,Apele Moldovei" şi al prezentului Regulament al Direcţiei alimentare cu apă şi de canalizare.

1.Analiza experienţei altor ţări şi practicile pozitive cu privire la procedurile de implementare a proiectelor în domeniu.

2.Monitorizarea şi crearea bazelor de date privind realizarea  Strategiilor, Programelor  ramurale şi Hotărârilor Guvernului, ce ţin de domeniul său de activitate.

3.Monitorizarea şi prezentarea informaţiei privitor la pregătirea şi activitatea întreprinderilor prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare în perioada rece a anului.

Sarcinile de bază:

    4.Evidenţa şi monitorizarea executării corespondenţei de intrare în direcţie ce ţine de domeniul    său de activitate.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul:Constructii şi inginerie civilă/ ingineria mediului
Experienţă profesională: - 6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

 

  1. Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

     3. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- Cazierul judiciar;

- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

 

4.Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrae Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republice Moldova"

-          Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice"

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13.06.2003 cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale 

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

.

-          Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007 

-          Legea bugetului de stat pe anul 2015 

-          Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

 

 

5. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenţiei „Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor , nr. 5, etajul 5, bir. 501/510.

 

Persoane responsabile:

-          Dorina Balan, şef secţie resurse umane

-          Ţulan Ecaterina, secretar administrativ

 

Telefon de contact: 280-752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 Formular_de_participare.docx

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1023837        Creat de BRAND.MD      sus sus