Prima / Noutăţi / Concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”
24.12.2015      

 

APROB:

Arcadii CALARAȘ

Director al

Agenției "Apele Moldovei"

"__24__"__decembrie__2015

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor"

 

ANUNŢ

cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor"

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat  "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  " Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" este

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, et. 5, bir. 511;

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

Dna Nina Colesnic, președintele Consiliulu de Administrație

tel. 022 280-700; 280-929

e-mail: agenția_am@apele.gov.md

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de 04 ianuarie 2016, ora 16-00, inclusiv.

Condiţii şi criterii referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  " Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor"

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994 cu modificările şi completările ulterioare, Procesului verbal nr. 3 din 21.12.2015, Consiliul de administraţie anunţă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor".

Informaţia necesară:

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „ Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor", mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr.1

Denumirea funcţiei vacante: Administrator

Scopul general al funcţiei: Administrarea Întreprinderii de Stat  " Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor",  elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităţilor de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii.

Sarcinile principale ale Administratorului:

a) organizarea îndeplinirii programului de activitate al întreprinderii;

b) punerea în aplicare şi menţinerea unui sistem de administrare a activităţilor conform standardelor internaţionale şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;

c) asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;

d) executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;

e) menţinerea nivelului de pregătire şi de competenţă al personalului Întreprinderii de Stat  " Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile stabilite;

g) reprezintarea intereselor Întreprinderii de Stat " Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;

h) îndeplinirea altor obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Criterii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de Administrator:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;

b) să posede limba de stat;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei; 62 ani - bărbaţi);

e) să nu aibă antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească irevocabilă;

f) studii superioare;

g) să posede cunoştinţe în domeniul managementului;

h) să cunoască legislaţia în domeniul gestiunii proprietăţii publice;

i) să deţină cunoştinţe privind tehnicile de negociere;

j) să cunoască politicile şi procedurile eficiente de lucru cu personalul angajat;

k) să posede abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluţionare a problemelor, de aplanare a conflictelor;

l) să dea dovadă de spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

Acte legislative cu caracter general:

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

- Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02. 2008;

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25 .04. 2008;

- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07. 1994;

- Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990;

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

- Legea cu privire a întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994;

- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;

- Legea salarizării nr. 847- XV din 14.02.2002;

- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;

- Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;

- Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;

- Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05. 1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,

- Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidaţii pentru participarea la concurs:

- Cererea de înscriere în concurs;

- Copia de pe buletinul de identitate;

- Copiile de pe diplomele de studii;

- Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare, după caz;

- Copia de pe carnetul / carnetele de muncă;

- Copia de pe adeverinţa de recrut sau livretul militar;

- Curriculum vitae;

- Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016221        Creat de BRAND.MD      sus sus