Prima / Noutăţi / ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Agenţiei „Apele Moldovei"
07.11.2016      

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarea funcţie publică vacantă:

Şef serviciul juridic - 1 unitate.

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este de  23 noiembrie 2016.

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5.

2. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

a) Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti prin elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul personalului din serviciul public.

b) Sarcinile de bază:

1. Efectuează controlul obligatoriu şi facultativ sub aspectul legalităţii actelor prezentate spre control.

2. Consultă toate instituţiile subordonate Agenţiei „Apele  Moldovei" referitor la aplicarea legislaţiei în vigoare.

3. Reprezintă în instanţă, în baza procurii, Agenţia „Apele  Moldovei".

4. Propune modificări ale legislaţiei în vigoare, după caz.

5. Îndeplineşte şi alte sarcini la indicaţia directorului general şi directorului adjunct. 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului.
Experienţă profesională: preferabil experienţă cel puţin 2 ani în domeniu relevant pentru această funcţie.

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Şef serviciul juridic poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar;
- Certificatul medical, 
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoane responsabile:

- Sorbală Iulian, specialist superior 

Telefon de contact: 069421403

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante scoase la concurs din cadrul aparatului central al Agenţiei "Apele Moldovei"

●    Constituţia Republicii Moldova

●    Acte normative în domeniul serviciului public

-         Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-         Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-         Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-         Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-         Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-         Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-         Hotărîrii de Guvern nr. 1056 din 15 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale Agenţiei „Apele Moldovei"

●       Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-         Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-         Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-         Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-         Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova"

-         Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice"

-         Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici"

●       Acte normative în domeniul de specialitate

-        Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002

-        Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003

-        Codul funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25 decembrie 1991

-        Codul apelor, nr 1532-XII din 22 iunie 1993

-        Legea nr.446-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la modificările la Codul apelor

-        Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

Salariul de funcţie: minimum 3400 lei

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016225        Creat de BRAND.MD      sus sus