Prima / Posturi vacante / ANUNŢ. Se prelungește termenul cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante de Contabil șef (Șef direcție economie, finanțe și evidență contabilă) în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu. Data limita de depunere a documentelor la concur este 28.02.2018.
ANUNŢ. Se prelungește termenul cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante de Contabil șef (Șef direcție economie, finanțe și evidență contabilă) în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu. Data limita de depunere a documentelor la concur este 28.02.2018.
09.02.2018      

 

APROB:

______________

Radu Cazacu

Director adjunct al

Agenției "Apele Moldovei"

27.11.2017

 

 

ANUNŢ

cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante

 în cadrul în cadrul  Agenţiei „Apele Moldovei"

pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regiomale și Mediu 

 

Domeniu de activitate:

Gospodărirea apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C39. Contabil-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Contabil șef a Agenției „Apele Moldovei" - (Șef direcție economie, finanțe și evidență contabilă)

Data-limită de depunere a documentelor:

28.02.2018, ora 16.30

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Reflectarea operativă în evidenţa contabilă, precum și organizarea și perfecționarea activității economico-financiare în baza documentelor, în corespundere cu legislaţia în vigoare, a tuturor mijloacelor financiare, materiale, băneşti, fondurilor fixe şi operaţiunilor legate de circulaţia lor.

2.      Coordonarea activităţii, managementul personalului din subordine și al subdiviziunilor.

3.      Deţinerea dreptului de semnătura a doua pe toate documentele financiare, bancare şi aplicarea ştampilei pe acestea, cu asigurarea controlului privind îndeplinirea corectă a documentelor primare. 

4.      Asigurarea evidenţei corecte a tuturor cheltuielilor financiare, materiale, a rezultatelor activităţii financiar-economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.      Întocmirea şi prezentarea Bilanţului executării bugetului autorităţilor publice (Formularul nr. 1), pe subdiviziuni şi Agenţie, Raportului privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază  (Formularul nr. 2 ) Ministerului Finanţelor.

6.      Ţinerea  evidenţei şi executarea în termen a  sarcinilor şi indicaţiilor organelor de stat şi conducerii Agenţiei şi coordonarea activității sale cu direcţiile şi serviciile instituţiei.

 

7.      Controlul asupra respectării disciplinei financiare de către subdiviziunile subordonate, executării corecte a economiei mijloacelor bugetare și extrabugetare. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon:

076703620

E-mail:

Iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii: Superioare de licenţă - Contabilitate, Economie, Finanţe, Audit
Experiență profesională: 3 ani de experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea legislaţiei financiar-contabile;
-         Cunoştinţe solide de contabilitate;
-         Proceduri de gestiune;
-         Cunoaşterea limbii de stat la nivel;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

Documente ce urmează a fi prezentate:


Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament; 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Salariul de funcție:

 Minimum: 4600 lei

 

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;

-   Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-   Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007 

-   Legea bugetului de stat pe anul 2015 

-   Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

-   Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;

-   Legea nr. 289-XV din 22.07.2004  privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale;

-   Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-    Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

-   Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

-   Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

 

Sorbală Iulian,______________

Secretar al Comisiei de concurs

27.11.2017

Accesați pentru a descărca formularul: Formular_de_aplicare.docx

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 20.12.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 788254        Creat de BRAND.MD      sus sus