print
Dispoziţii generale
03.05.2011

   1. Agenţia "Apele Moldovei" (în continuare - Agenţia) este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.

  2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizaţional-juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Agenţiei.

  3. În activitatea sa Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de actele normative în vigoare,  acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament precum şi de ordinele ministrului mediului.

   4. Agenţia este  persoană  juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.